Combined Shape

PAX NR 3 2021

Emelie Dehlin: Mänsklig säkerhet avgörande för hållbar fred

Fredsbyggande insatser som underlåter att hantera de grundläggande orsakerna till en konflikt, eller ignorerar de strukturer som gjort den möjlig från början, leder i bästa fall till kortvarig fred, men i värsta fall till att konflikten på sikt förvärras. Hållbar fred kräver långsiktig och fredlig konflikthantering, där mänsklig säkerhet prioriteras.

MÄNSKLIG SÄKERHET är ett säkerhetsperspektiv som utgår från fredlig konflikthantering med fokus på fredsbyggande åtgärder istället för militära. I centrum står, som begreppet antyder, människors rättigheter, trygghet och säkerhet. Begreppet utvecklades av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) i början av 90-talet med målsättningen att vidga den rådande synen på säkerhet genom att utgå från individen – i motsats till den traditionella uppfattningen där staters skydd från externa, militära hot är huvudfokus.

BEGREPPET MÄNSKLIG SÄKERHET kan sammanfattas i tre punkter: frihet från rädsla, frihet från brist på grundläggande behov samt respekt för alla människors värde och integritet. Mänsklig säkerhet synliggör att de största säkerhetshoten inte enbart är militära. Många andra faktorer påverkar människors säkerhet och livskvalitet. Rådande strukturer har lett till klimatförändringar och pandemier, två icke-militära och högst verkliga hot med förödande konsekvenser för världen.

SAMHÄLLEN DÄR MÄNNISKOR inte känner sig trygga och säkra präglas ofta av ojämlikhet och orättvisor. Ett växande missnöje kan spridas bland dess invånare, vilket, om ingenting görs, kan kulminera i våld. Hur, när och varför en väpnad konflikt bryter ut skiljer sig naturligtvis från fall till fall, men risken för att den ska bryta ut är betydligt större när individers mänskliga säkerhet åsidosätts.

PERSPEKTIVET MÄNSKLIG SÄKERHET, vars syfte är att bredda säkerhetsbegreppet och synliggöra alla risker som finns och vilka grundläggande behov människor har, är nödvändigt för att kunna förutse och behandla risker och underliggande problem. På så vis kan eventuella sårbarheter i ett samhälle hanteras långt innan en konflikt blir väpnad. När allt kommer omkring är det mest effektiva sättet att stoppa en väpnad konflikt att se till att den aldrig bryter ut. Visst är detta lättare sagt än gjort, men det förändrar inte det faktum att mänsklig säkerhet är avgörande för hållbar fred i en värld där människor känner sig trygga.

MÄNSKLIG SÄKERHET och fred går hand i hand. Fredliga och inkluderande samhällen där jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter upprätthålls genom att individer har sin mänskliga säkerhet tillgodosedd skapar en trygg befolkning, vilket i sin tur ger goda förutsättningar för varaktig, hållbar fred. Ett mänskligt säkerhetsperspektiv är alltså inte bara användbart utan bokstavligt talat livsviktigt.

Bild på emelie dehlin

skribent

emelie dehlin

decorative image

"Mänsklig säkerhet synliggör att de största säkerhetshoten inte enbart är militära."

Bli Medlem

När du blir medlem i Svenska Freds blir du en aktiv del i vårt arbete för hållbar fred i världen!

Läs mer om oss & vad ett medlemsskap innebär